Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες της Α.Σ.Τ.Ε. παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους εν λόγω σπουδαστές καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Τουρισμού.

Τα παραπάνω, όπως αναφέρει το Ross.gr, προβλέπει διάταξη η οποία συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Νόμου  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και Άλλες Διατάξεις