Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

* Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων «Administrative Economics and Decision Systems’ Laboratory» – (ADEDS) με μέλη τους Επίκουρους Καθηγητές Δημοτίκαλη Ιωάννη και Λεμονάκη Χρήστο.

* Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης «Data Science, Multimedia and Modelling Laboratory» – (DataLab) με μέλη τον  Καθηγητή Παπαδάκη Στυλιανό και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιωτάκη Κωνσταντίνο.

* Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας «eBusiness Intelligence» (eBI) με μέλη τον Καθηγητή Κοπανάκη Ιωάννη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μαστοράκη Γεώργιο και το Λέκτορα Περακάκη Εμμανουήλ.

 

Τα εργαστήρια ικανοποίησαν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που είχε θέσει η Σύγκλητος τα οποία περιελάμβαναν ικανό αριθμό από επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή των μελών του σε ερευνητικά προγράμματα την τελευταία πενταετία.

 

Παρόλο που το Τμήμα διαθέτει μόλις 7 μέλη ΔΕΠ, αξιοποιώντας τη μεγάλη διασπορά των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, το έργο τους, αλλά και το επιστημονικό εύρος που προσδίδουν οι  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος προχώρησε στην ίδρυση τριών ερευνητικών εργαστηρίων. Πλέον είναι το Τμήμα με το μεγαλύτερο αριθμό θεσμοθετημένων Εργαστηρίων στην Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με τα άλλα δύο Τμήματα της Σχολής που βρίσκονται στο Ηράκλειο να ιδρύουν από ένα Εργαστήριο.

Στο Τμήμα έχει ήδη παραχωρηθεί κατάλληλος εργαστηριακός χώρος που πρόσφατα εξοπλίστηκε για να φιλοξενήσει τα τρία Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος τα οποία θα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, όπως και με το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού που θα λειτουργήσει στις ίδιες εγκαταστάσεις του  ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια θα ενισχύσουν την έρευνα στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος που είναι ήδη σε λειτουργία αλλά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα που αναμένεται να λειτουργήσουν μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για το Πανεπιστημιακό μας Τμήμα στον Άγιο Νικόλαο και αποδεικνύει όχι μόνο τη βιωσιμότητά του  αλλά και την δυνατότητα να ξεχωρίζει και να παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο όπως οφείλει πλέον ως μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο