Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΜετατροπή σε αυτοκινητόδρομου του δρόμου Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος-Τι προβλέπει η προκήρυξη...

Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομου του δρόμου Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος-Τι προβλέπει η προκήρυξη του έργου

Από

Ημερομηνία

Δημοσιεύτηκε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος». Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 136.290.322,58  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και με προαίρεση 13.709.677,42€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία του διαγωνισμού (υποβολή και αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

 

Το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και κατασκευή των έργων μετατροπής σε αυτοκινητόδρομο του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος με την διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, συνολικού μήκους 14,50 km και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη συνέχεια προς τα ανατολικά του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, θα υλοποιηθεί με βελτίωση της διατομής και της γεωμετρίας της υφιστάμενης σήμερα Ν.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου του Β.Ο.Α.Κ., που αναπτύσσεται σε μήκος περίπου 300 km και εκτείνεται από τον Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

Αναλυτικά, το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος σε 4ιχνη αρτηρία με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου καταστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,50 m.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων (γεφυρών, έργων μερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων (Cut & Cover), άνω & κάτω διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης – αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, σηματοδότησης κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Οφέλειας.

Στο έργο, με δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του Δημοσίου, περιλαμβάνεται και η βελτίωση διατομής και γεωμετρίας της Π.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και των συνοδών έργων.

 

Τρία χρόνια προθεσμία

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι τριάντα έξι μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/02/2022 και ώρα 11:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/02/2022 και ώρα 13:00.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Το ποσό συνεισφοράς του Τ.Α. ανέρχεται στα 123.774.193,55 € ενώ το υπόλοιπο ποσό των 45.225.806,45 € είναι η εθνική συνεισφορά από το Π.Δ.Ε.

Πρόσφατα άρθρα