Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 5 μ.μ. με τα εξής θέματα:

– Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

– Οικονομικές καταστάσεις έναρξης 2016 αρχικής απογραφής και αρχικού ισολογισμού της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

– Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

– Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών 2014 για συντήρηση- επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

– Καθαρισμός της Χρυσής για την τουριστική περίοδο 2016.

– Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 2008, Αντιπλημμυρικό έργο Μύρτους, Βελτίωση εγκαταστάσεων Κεντρικού Υδραγωγείου Ιεράπετρας, Μεταφορά Αντλιοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού Μύρτους.

– Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.

– Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2016.

– Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας.

– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς.

Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Τζιρβελάκης.