Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά, στα γραφεία του ΟΚΥΔΑΝ, κτίριο Μιραμπέλλο 2ος όροφος από 01 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 01 Οκτωβρίου 2017 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (άρθρο 6 )

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

 • Έλληνες πολίτες και ομογενείς που είναι είτε δημότες είτε κάτοικοι του Δήμου μας
 • Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας
 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (άρθρο 7 )

Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο πραγματικό – τεκμαρτό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, και οι συνθήκες στέγασης.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 9)
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους και φωτοαντίγραφο κατατεθειμένου Ε1
 • Εκκαθαριστικό Ε9
 • Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
 • Γνωμάτευση Α/θμιας επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α. ή Β.Α
 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ή άλλου Δημοσίου Φορέα σε περίπτωση προβλήματος υγείας
 • Διαζευκτήριο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την διάσταση
 • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικό σύστημα μοριοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα ακολουθήσει κατ΄ οίκον έρευνα από την Κοινωνική Λειτουργό του ΟΚΥΔΑΝ και θα προκύψει η νέα λίστα των δικαιούχων.

Αποκλείονται, όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.)

Υποχρέωση υποβολής αίτησης δικαιολογητικών έχουν και οι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΥΔΑΝ

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ