Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2944/26/07/2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίνεται η ένταξη της πράξης “ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ” στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την εκπόνηση της Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan) της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR 13). Το ΓΣΥ της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας αφορά την περιοχή της Σητείας που αποτελείται από 4 δημοτικές ενότητες, 1 δημοτική κοινότητα, 30 τοπικές κοινότητες , 115 οικισμούς και 6 νησίδες. Πιο συγκεκριμένα για την ύδρευση της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας χρησιμοποιείται το νερό από 39 γεωτρήσεις και 23 πηγές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 69.000 €.

Από το Δήμο Σητείας