Τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ. για τον Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).