Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θ. Καλαντζάκης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς  το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Ιεράπετρας της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών, Αρμόδιος υπάλληλος  κ. Σοφία Δαγαλάκη,  Διεύθυνση Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα,  Τηλέφωνο 28423 40365.