Από το Δήμο Σητείας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο:

Υπενθυμίζουμε στους οφειλέτες του Δήμου Σητείας και των Νομικών Προσώπων του ότι την 31η Δεκεμβρίου 2019 λήγει η προθεσμία παράτασης υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 4611/2019 -άρθρα 110-117, οφειλών  που βεβαιώθηκαν μέχρι 29/11/2019.

Για υπαγωγή στη ρύθμιση  υποβάλλεται αίτηση  στην αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου το αργότερο  έως 31/12/2019.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προ αναφερομένων άρθρων και συγκεκριμένα:

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και  τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:

  • Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
  • σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
  • σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
  • σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
  • σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση . Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και με ελάχιστο ποσό δόσης είκοσι (20) €. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις  ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες , στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων καθώς και όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί η ρύθμιση.

Καλούνται οι  οφειλέτες να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής  στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι  και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

– στο Δημ. Κατάστημα Σητείας  28433- 40532 ή 40522 , στη Δημ. Ενότητα Ιτάνου 28433-40802,

– στη Δημ. Ενότητα Λεύκης 28433-40002 και στη Δημ. Ενότητα Ανάληψης 28430-51105.

Ο  Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ