Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Μιχάλης Φαρσάρης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου( 2 μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19  κατά αριθμό και ειδικότητα:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 5 ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
3 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 1 ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ (Μαρίνα Αγ.Νικολάου) υπεύθυνη κ.Αλετρά Μαρία ή με ηλεκτρονική μορφή στο reception@daean.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 7 Ιουλίου.