Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»  με Κ.Α.:02.25.6662.08 προϋπολογισθείσας δαπάνης  19.999,91 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις   2-10-2017  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10,00 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.