Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΆλλα νέαΕλλάδαΑναδρομική αύξηση εισφορών για το ΜΤΠΥ

Αναδρομική αύξηση εισφορών για το ΜΤΠΥ

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που θα πρέπει να καταβάλουν οι μέτοχοι- ασφαλισμένοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, η οποία θα παρακρατηθεί σε δυο δόσεις ή θα συμψηφιστεί με άλλες επιστροφές.

Τις διευκρινίσεις για τη νέα αυξημένη εισφορά που προβλέπει των μετόχων του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, καθώς μετά την ψήφιση του άρθρου 19 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A 137 / 13-09-2017) η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων ορίστηκε και μάλιστα αναδρομικά, σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

Επισημαίνεται μάλιστα, από το υπουργείο Εργασίας ότι στις λοιπές μη συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδομάτων τα οποία δεν είναι συντάξιμα (π.χ. για το οικογενειακό επίδομα κράτηση 4,5% μόνο για τους «νέους ασφαλισμένους» και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισμένους»).

Ομοίως ισχύει ως έχει και η διάταξη του άρθρου 27 του Π.Δ.422/81 σύμφωνα με την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, πάγιες αποζημιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π. δυόσμος.

Η εγκύκλιος σημειώνει πως σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που με ειδική διάταξη νόμου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και μόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).

Αναλυτικά, οι κρατήσεις των μετόχων ανά είδος αποδοχών είναι οι εξής:

– Για βασικό μισθό 4,5 τόσο για παλαιούς όσο και για νέους (που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993) ασφαλισμένους.

– Για επίδομα θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους επιλεγέντες, ορισθέντες ή τοποθετηθέντες με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου καθώς και για επίδομα θέσης ευθύνης για τους προβλεπόμενους από το νόμο αναπληρωτές προϊσταμένων, εισφορά 4,5% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους – Οικογενειακή παροχή, εισφορά 1% για τους παλαιούς και 4,5% για τους νέους ασφαλισμένους.

– Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (για τους ασφαλισμένους στους ΟΤΑ που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα) εισφορά 1% για παλαιούς και 4,5% για νέους ασφαλισμένους.

– Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, 1% για παλαιούς και 4,5% για νέους ασφαλισμένους.
– Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας εισφορά 2% τόσο για παλαιούς όσο και για νέους ασφαλισμένους – Υπερωριακή εργασία, 2% για όλους.

– Αμοιβές συλλογικών οργάνων 2% για όλους – Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, εισφορά 2% για όλους, παλιούς και νέους.

– Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής μαζί με τις προσαυξήσεις, προσωπική διαφορά, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό, εισφορά 2% τόσο για παλαιούς όσο και για νέους ασφαλισμένους.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Στην εγκύκλιο καθορίζονται επίσης, οι συντάξιμες αποδοχές των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια, επί των οποίων θα πρέπει να γίνεται κράτηση 4,5%. Και αναφέρεται συγκεκριμένα ότι σε τυχόν επιδόματα μη συντάξιμα διενεργείται κράτηση 1%.

Επί της προσωπικής διαφοράς και οποιουδήποτε άλλου ποσού που καταβάλλεται σε μέτοχο του Ταμείου (παροχές, αποζημιώσεις, αμοιβή αποδοτικότητας κ.λπ.) διενεργείται κράτηση 2% εκτός του επιδόματος Αλλοδαπής και της αποζημίωσης εξωτερικού των υπαλλήλων του Υπ. Εξωτερικών, οι οποίες απαλλάσσονται της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Π.Υ. στην 41η συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας, αποφάσισε: α) Τον συμψηφισμό της κράτησης επί του ποσού των 140,80€ στις περιπτώσεις που αυτή έχει παρακρατηθεί (διότι καταργήθηκε από 1/1/2017 με τον Ν. 4387/2016), με τις διαφορές που προκύπτουν από την αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5% (αναδρομικά από 01/01/2017 σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017).

β) Τη ρύθμιση της εξόφλησης των ανωτέρω διαφορών σε δύο δόσεις με παρακράτηση από τη μισθοδοσία των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης, ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιμότητας υπαλλήλου-μετόχου, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του και όχι στις μειωμένες αποδοχές τις οποίες που καταβάλλονται.

Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν των περιπτώσεων όπου η κράτηση είναι υποχρεωτική, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-μετόχου να καταβάλλει μετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστημα ή μέρος αυτού, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως χρόνος συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά την απονομή του μερίσματος.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, υπαλλήλων που δε μετέχουν στο Ταμείο, δεν ισχύουν από 1/1/15 και μετά, σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.
www.real.gr

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα