Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου στις 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σητείας οικονομικού έτους 2019.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί μείωσης Δημοτικών τελών σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου.

3  Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής δ/τ.κ του Δήμου.

4.  Τροποποίηση της υπ. αριθ. 58/2018 απόφασης περί σύσταση παγίας προκαταβολής στη δημοτική κοινότητα Σητείας.

5.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου  σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

6. Έγκριση  πρακτικού (Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του επαναληπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Πάρκα. – Ορισμός  ημερομηνίας αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.

Ο  Πρόεδρος

Λαντζανάκης  Νικόλαος