ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΣΕΕ
Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης τουρισμού σε Αγ.Νικόλαο και Ρέθυμνο!
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.
Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ/ 80 ώρες ή 5 ευρώ/ ώρα κατάρτισης (το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται σε εποχικά ανέργους απαλλάσσεται από κάθε φόρο και από την επιβολή τελών χαρτοσήμου ).τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες [Αν. Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη, Καβάλα), Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Κατερίνη), Ήπειρος (Πρέβεζα), Θεσσαλία (Λάρισα)], για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση [Ιόνια Νησιά (Κεφαλονιά), Πελοπόννησος (Τρίπολη, Καλαμάτα), Κρήτη (Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο)], τις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) και τη Στερεά Ελλάδα (Λαμία)/ Γ’ ΚΥΚΛΟΣ.


Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.inegsee.gr/ops έως τις 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Περιφερειακό Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης, Ανδρέα Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ηράκλειο, τηλ. 2810343616, e- mail: inekriti@otenet.gr, crete@reg.inegsee.gr