Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για την τακτοποίηση Οικονομικών εκκρεμοτήτων από χρεώσεις συνδέσεων αποχετεύσεων:

Στην από 04-08-2020 συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω και της επίδρασης του Covid-19, με την με αρ. 133/20 απόφασή του, ρυθμίζει ευνοϊκότερα τις οφειλές των ιδιοκτητών ακινήτων στους οποίους έχει κοινοποιηθεί “Ειδοποίηση – Λογαριασμός” για την Κατασκευή παροχής Αποχέτευσης & τα Δικαιώματα σύνδεσης με το Δίκτυο.

Οι καταναλωτές, πρέπει να γνωρίζουν πως τόσο το σύνολο των μελών του ΔΣ και ο Πρόεδρός του, όσο και ο Διευθυντής και το προσωπικό της επιχείρησης έχουν γνώση και κατανοούν τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει και εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρουμένων πάντα των οδηγιών για προφυλάξεις και μέτρα λόγω Covid-19.

Η απόφαση προβλέπει την Ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού, μέχρι και σε 24 ισόποσες δόσεις με ελάχιστο ποσόν δόσης τα (€10) Δέκα ευρώ.

Συγκεκριμένα  το ΔΣ της ΔΕΥΑΑΝ  αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ:

Για τις περιπτώσεις χρέωσης της πόλης του Αγίου Νικολάου, περιοχής Ελληνικών, Ελούντας – Πλάκας καθώς επίσης και για όλες τις συνδέσεις αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί μέχρι και σήμερα και είναι σε εκκρεμότητα, δηλαδή δεν έχουν χρεωθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, την ρύθμιση του ποσού της οφειλής με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Η ρύθμιση της οφειλής ορίζεται σε έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσεως τα δέκα (10,00€) ευρώ μηνιαίως.
  2. Η πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
  3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια: α) την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και β) την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση  αναρτήθηκε στην διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΝΡΜΟΕΨ5-Ν5Ο.

Οι καταναλωτές μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της επιχείρησης φορώντας την προστατευτική μάσκα, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται στα τηλ.: 2841082520 & 2841082720 εσωτ. 2

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑΝ

Βαγγέλης Μαυρικάκης