Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολάβους καθαριότητας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου μέχρι τις 20 /8/2020 εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να ανατεθεί απευθείας ο καθαρισμός των χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Νικολάου.