ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΠρόσληψη προσωπικού στο δήμο Σητείας

Πρόσληψη προσωπικού στο δήμο Σητείας

Από

Ημερομηνία

Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ

Περιφερειακή Ενότητα Λαισθίου

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(συνοδών απορριμματοφόρων)

8 μήνες 2
102 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ

Περιφερειακή Ενότητα Λαισθίου

ΔΕ Οδηγών

[Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες 1

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (fotinakistella@sitia.gr ή vardaki@sitia.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, Σητεία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Κατερίνας Βαρδάκη ή κας Στέλλας Φωτεινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2843340514 ή 2843340525).

 

 

Πρόσφατα άρθρα