Τους εντεταλμένους συμβούλους ανακοινώνει σήμερα στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός.

Σύμφωνα με αυτή ορίζει ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Αγίου Νικολάου για χρονικό διάστημα ενός έτους από 1-9-2019  τους Δημοτικούς Συμβούλους Φανουράκη Ευαγγελία, Μαρίνο Ιωάννη και Λεμπίδη Εμμανουήλ.

Μεταβιβάζει  σε αυτούς την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων ως εξής:

  1. Στην κ. Φανουράκη Ευαγγελία

α.  τη δημόσια  υγιεινή και υγεία

β. την παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, λ.χ. με δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λ.π.

γ. την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ή εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, ή προγραμμάτων δημόσιας υγείας

δ. τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νομικής και πραγματικής μεταχείρισης των γυναικών σε όλους τους τομείς και την προστασία αυτών όπως και των ανήλικων ατόμων από κάθε μορφή βίας εντός και εκτός οικογένειας

ε. την οργάνωση  και εποπτεία  των  εθελοντικών  δράσεων  στο Δήμο

  1. Στον κ. Μαρίνο Ιωάννη

Την εποπτεία του τομέα συγχρηματοδοτούμενων έργων και μελετών του Δήμου

 

 

 

 

  1. Στον κ. Λεμπίδη Εμμανουήλ

Την εποπτεία των κοινοτήτων της περιοχής Πάνω Μεραμπέλλου με αποκλειστική αρμοδιότητα την κοινότητα Βραχασίου

Ο  εντεταλμένος σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Λεμπίδης εξουσιοδοτείται  να υπογράφει το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, κ.λ.π που εκδίδουν οι υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των συγκεκριμένων αντικειμένων, να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και να  επικυρώνει φωτοαντίγραφα εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου και αφορούν την κοινότητα Βραχασίου.